Skip to main content

Mae fflecsi yn ffordd wahanol o deithio ar fws ac yn wasanaeth newydd cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth 芒鈥檆h gweithredwyr bysiau lleol.

Lawrlwythwch yr ap fflecsi i archebu

Ein ap yw鈥檙 ffordd hawsaf o ddefnyddio fflecsi. Mae鈥檙 ap yn dangos i chi ble mae鈥檆h gwasanaeth fflecsi, ble bydd yn eich casglu a phryd fydd e鈥檔 cyrraedd.

neu archebwch drwy ein ffonio ar 0300 234 0300
Dydd Llun i ddydd Sadwrn: 7am-7pm
Dydd Sul: 9am-6pm

Sut mae鈥檔 gweithio

Gall bysiau fflecsi eich codi a’ch gollwng mewn ardal wasanaeth ac nid dim ond mewn safle bws. Rhaid i chi archebu eich taith drwy’r ap neu’r ff么n, yna mae bws yn eich codi ar eich cais, gan newid ei lwybr fel y gall pob teithiwr gyrraedd lle mae angen iddynt fynd.

Mae eich diogelwch yn hollbwysig, ac rydym wedi cynllunio fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel ac mae gwybod faint o deithwyr rydym yn eu casglu yn golygu y gallwn warantu sedd i chi ac osgoi gorlenwi.

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o鈥檆h bws.

3

Teithio

Ewch i鈥檆h man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau鈥檆h taith.

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal

Cwestiynau?

Mae fflecsi wedi鈥檌 greu i fod yn wasanaeth fforddiadwy a byddwch yn cael gwybod y pris cyn i chi archebu. Gallwch ddefnyddio eich tocyn tymor neu docyn sydd wedi鈥檌 brynu ymlaen llaw o hyd.

Mae gostyngiadau MyTravelpass yn gymwys.

Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn teithio rhatach 60 oed a h欧n ac anabl.

Mae fflecsi yn ymateb i鈥檙 galw ar y pryd, er mwyn i chi allu archebu cyn teithio. Bydd dewis o wasanaethau ar gael.

Gallwch. Gallwch ddefnyddio鈥檆h cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae鈥檔 ddrwg gennym, ond allwn ni ddim derbyn taliadau arian parod ar hyn o bryd.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ff么n clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw鈥檆h lle hefyd ar 0300 234 0300.

Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar 么l i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi鈥檙 wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os nad oes gennych chi ff么n clyfar neu lechen gallwch ein ffonio i archebu ar 0300 234 0300.

Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy鈥檔 agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi鈥檔 defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

Os ydych chi鈥檔 ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae鈥檆h pwynt casglu.

Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu鈥檙 teithiwr nesaf.

Peilot yw hwn sy鈥檔 cael ei gynnal gan weithredwyr lleol, cynghorau a Trafnidiaeth Cymru i weld pa mor dda mae teithio ymatebol yn gwasanaethu ein cymunedau.

Os yw鈥檙 peilot yn llwyddiannus, mae鈥檔 bosib y byddwn yn cyflwyno fflecsi i fwy o ardaloedd mewn partneriaeth 芒 gweithredwyr lleol.

Byddwn yn datblygu ffyrdd newydd o archebu yn y misoedd nesaf, gan gynnwys eich galluogi i archebu ymlaen llaw ar fysiau a fydd yn cysylltu 芒 gwasanaethau rheilffyrdd.

Drwy archebu’r gwasanaeth rydych am ei ddefnyddio, gallwn sicrhau mai dim ond cymaint o deithwyr ag y gellir eu cludo’n ddiogel y mae ein bysiau’n eu casglu ac mae’n gwarantu sedd i chi. Yn ystod eich taith, gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio (cofiwch mai’r gyfraith ydyw), cadwch ffenestri ar agor lle bo modd i helpu awyru, bod yn barchus i deithwyr eraill a’r gyrrwr a cheisio cadw pellter oddi wrth eraill lle bo hynny’n bosibl.

Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy鈥檔 gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.