Skip to main content

Mae fflecsi yn ffordd wahanol o deithio ar fws ac yn wasanaeth peilot newydd cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth â’ch gweithredwyr bysiau lleol.

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o’ch bws.

3

Teithio

Ewch i’ch man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau’ch taith.

Lawrlwythwch yr ap fflecsi i archebu

Ein ap yw’r ffordd hawsaf o ddefnyddio fflecsi. Mae’r ap yn dangos i chi ble mae’ch gwasanaeth fflecsi, ble bydd yn eich casglu a phryd fydd e’n cyrraedd.

neu archebwch drwy ein ffonio ar 0300 234 0300

Sut mae’n gweithio

Gall bysiau fflecsi eich casglu a’ch gollwng yn ardal y gwasanaeth, ac nid wrth y safle bysiau’n unig. Bydd bws yn eich casglu ar gais, gan newid ei lwybr er mwyn i bob teithiwr gyrraedd lle maen nhw  angen ei gyrraedd.

Mae’n cymryd lle nifer o wasanaethau bws amserlen yn eich ardal ac wedi’i gynllunio i helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.

Mae’ch diogelwch yn hollbwysig, ac felly rydym wedi creu’r fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel. Mae gwybod faint o deithwyr y byddwn yn eu casglu yn golygu y gallwn anfon cerbyd o’r maint cywir a chadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Pam nawr?

Mae COVID-19 wedi effeithio’n fawr ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ar sut rydyn ni i gyd yn teithio, ac mae llai o bobl yn teithio. Mae llawer o weithwyr allweddol yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y gwaith tra bod angen i eraill ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud eu siopa hanfodol.

Gall fflecsi helpu’r teithwyr hyn mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy, gan ddarparu gwasanaethau pryd bynnag a lle bynnag y bydd eu hangen fwyaf. Mae dewis pryd rydych chi am deithio hefyd yn golygu y gall gweithwyr allweddol gyrraedd y gwaith yn brydlon ac y gallwch chi wneud teithiau hanfodol heb fawr ddim oedi.

Mae fflecsi yn wasanaeth peilot newydd cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru a gweithredwyr bws lleol. Byddwn yn monitro a yw’n helpu pobl i deithio ac os yw’n boblogaidd, gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â’ch gwasanaethau bysiau amserlen arferol unwaith y byddwn ni ar y lôn eto.

Lleoliadau fflecsi

Mae COVID-19 wedi effeithio’n fawr ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ar sut rydyn ni i gyd yn teithio, ac mae llai o bobl yn teithio.

Cwestiynau?

Mae fflecsi wedi’i greu i fod yn wasanaeth fforddiadwy a byddwch yn cael gwybod y pris cyn i chi archebu. Gallwch ddefnyddio eich tocyn tymor neu docyn sydd wedi’i brynu ymlaen llaw o hyd.

Mae gweithwyr y GIG, y Gwasanaethau Ambiwlans, Tân a Heddlu yn cael teithio am ddim yn ystod y pandemig. Dangoswch eich bathodyn adnabod staff i’r gyrrwr.

Mae gostyngiadau MyTravelpass yn gymwys.

Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn teithio rhatach 60 oed a hŷn ac anabl.

Mae fflecsi yn ymateb i’r galw ar y pryd, er mwyn i chi allu archebu cyn teithio. Bydd dewis o wasanaethau ar gael.

Gallwch. Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym, ond allwn ni ddim derbyn taliadau arian parod ar hyn o bryd.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ffôn clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw’ch lle hefyd ar 0300 234 0300.

Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar ôl i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os nad oes gennych chi ffôn clyfar neu lechen gallwch ein ffonio i archebu ar 0300 234 0300.

Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy’n agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi’n defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

Os ydych chi’n ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae’ch pwynt casglu.

Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu’r teithiwr nesaf.

Peilot yw hwn sy’n cael ei gynnal gan weithredwyr lleol, cynghorau a Trafnidiaeth Cymru i weld pa mor dda mae teithio ymatebol yn gwasanaethu ein cymunedau.

Os yw’r peilot yn llwyddiannus, mae’n bosib y byddwn yn cyflwyno fflecsi i fwy o ardaloedd mewn partneriaeth â gweithredwyr lleol.

Byddwn yn datblygu ffyrdd newydd o archebu yn y misoedd nesaf, gan gynnwys eich galluogi i archebu ymlaen llaw ar fysiau a fydd yn cysylltu â gwasanaethau rheilffyrdd.

Trwy archebu’r gwasanaeth rydych chi am ei ddefnyddio, gallwn roi sicrwydd i chi y bydd ein bysiau ond yn casglu’r nifer y gellir eu cludo’n ddiogel tra’n cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae ein bysiau yn cael eu glanhau’n drylwyr bob nos ac rydym yn glanhau’r mannau sy’n cael eu cyffwrdd gan gwsmeriaid fel polion dwylo a chanllawiau gafael.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym, ond allwn ni ddim derbyn taliadau arian parod ar hyn o bryd.

Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy’n gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.