Skip to main content

Datganiad preifatrwydd ar gyfer gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan Trafnidiaeth Cymru wrth gyflwyno gwasanaethau Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw (DRT) fflecsi

 

Gwasanaethau DRT fflecsi

Mae Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw (ORT) yn wasanaeth trafnidiaeth cymunedol neu gyhoeddus lie mae cerbydau’n teithio ar sail galw yn hytrach na defnyddio llwybrau ac amserlenni sefydlog. Mae ORT wedi bod ar gael ers peth amser: mae llawer o wasanaethau ffonio a theithio a gwasanaethau cymunedol eraill yn darparu cludiant hanfodol i bobl heb fynediad i drafnidiaeth arall sy’n byw mewn ardaloedd diarffordd. Mae cerbydau’n cynnwys bysiau mini, tacsis (cerbydau hurio preifat), bysiau neu geir.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyflwyno niter o gynlluniau peilot i ddefnyddio gwasanaethau ORT yn lie rhai gwasanaethau bws craidd sydd wedi’u hamserlennu, gan gynnig gwerth gwell a gwasanaeth gwell ar gyfer siwrneiau hanfodol. Bydd gwasanaethau’n targedu gweithwyr gofal/cymorth a’r rheini sy’n dibynnu ar gludiant cyhoeddus i siopa/gofalu.

Bydd y gwasanaethau’n defnyddio cerbydau presennol, wedi’u haddasu, sy’n cael eu rhedeg gan gwmnrau bysiau sefydledig, a reolir gan feddalwedd “parod” wedi’i ffurfweddu’n gyflym gan ViaVan. Bydd canolfan gyswllt yn derbyn archebion dros y ffon i rai heb fynediad i TG. Bydd angen i gerbydau mwy o faint ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi datblygu safonau ac adnoddau cenedlaethol i gefnogi gwasanaethau ORT, gan gynnwys:

 • Canolfan gyswllt ddwyieithog genedlaethol
 • Gwasanaeth archebu ac amserlennu a galluogrwydd gan ViaVan gan gynnwys Ap defnyddwyr ac Ap gyrwyr
 • Gwefan a systemau archebu

0 ran yr adnoddau a’r gwasanaethau y mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn berthnasol iddynt, bydd Trafnidiaeth Cymru yn rheoli ac yn gweithredu systemau ar ran cwmnrau bysiau sy’n darparu’r gwasanaethau. Bydd y gwasanaethau cymorth nid yn unig yn golygu y gellir mabwysiadu dull unffurf ledled Cymru, ond yn arwain at safonau darparu cyson hefyd.

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn sicrhau hefyd bod systemau a meddalwedd ViaVan ar gael i’r cwmnrau bysiau sy’n gweithredu’r cynlluniau peilot er mwyn eu galluogi i reoli a darparu gwasanaethau ORT yn effeithiol.

Bydd aelodau’r cyhoedd yn gallu archebu’r gwasanaethau hyn i deithio, naill ai drwy ffonio canolfan gyswllt ar-lein neu ar-lein eu hunain drwy ddefnyddio Ap. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn rheoli’r holl weithgareddau sy’n gysylltiedig ag archebu’r gwasanaethau hyn, rheoli cyfrifon ar-lein a darparu diweddariadau am y gwasanaethau rydych chi wedi’u harchebu.

Mae gan Trafnidiaeth Cymru gyfrifoldeb i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio’n briodol a’i chadw’n ddiogel. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut byddwn ni’n casglu gwybodaeth amdanoch chi wrth i chi gofrestru i ddefnyddio ac archebu gwasanaethau DRT fflecsi a bob tro fyddwch chi’n defnyddio’r gwasanaeth.

 

Cyflwyniad

Mae Trafnidiaeth Cymru yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymrwymo i ddiogelu gwybodaeth amdanoch chi (ein term am hyn yn eich gwybodaeth bersonol neu eich data personal). Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn gofalu am eich data personal pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer ac/neu’n trefnu gwasanaethau DRT fflecsi, beth yw eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich diogelu.

Rydym wedi darparu gwybodaeth fanwl am y canlynol:

 • Pryd a pham rydyn ni’n casglu eich gwybodaeth bersonol;
 • Sut rydym yn ei defnyddio;
 • Yr amodau cyfyngedig lie gallem ei datgelu i eraill;
 • Sut rydym yn ei chadw’n

Efallai y bydd Trafnidiaeth Cymru yn diweddaru’r polisi hwn o bryd i’w

gilydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os oes unrhyw newidiadau arwyddocaol sy’n effeithio arnoch chi. Daeth y polisi hwn i rym ar 1 Mai 2020.

Mae Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y data personal maen nhw’n ei gasglu gennych chi neu amdanoch chi. Yn yr hysbysiad hwn, mae’r termau “TrC”, “ni” neu “ein” yn cyfeirio at Trafnidiaeth Cymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru wedi penodi swyddog diogelu data, sef yr unigolyn sy’n gyfrifol am oruchwylio cwestiynau mewn perthynas a’r polisi preifatrwydd hwn yn y naill sefydliad a’r llall. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch a Swyddog Diogelu Data Trafnidiaeth Cymru yn y lie cyntaf gan ddefnyddio’r manylion isod.

Cyfeiriad post: Swyddog Diogelu Data, Trafnidiaeth Cymru, South Gate House, Wood Street, Caerdydd, CF101EW

E-bost: contact@tfw.wales

Mae gennych hawl i gwyno unrhyw bryd i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwylio’r DU ar gyfer materion diogelu data

(www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ymdrin a’ch pryderon cyn i chi gysylltu a’r ICO, telly cysylltwch a ni yn y lie cyntaf.

 

Y data a gasglwn amdanoch chi:

Mae data personal, neu wybodaeth bersonol, yn golygu unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod yr unigolyn hwnnw ohoni. Nid yw’n cynnwys data lie mae’r hunaniaeth wedi’i dileu (data dienw).

Os byddwch chi’n cofrestru ac/neu’n archebu gwasanaethau DRT fflecsi, efallai y bydd mathau gwahanol o ddata personal amdanoch yn cael eu casglu, eu defnyddio a’u storio:

 • Data hunaniaeth yn cynnwys enw cyntaf, cyfenw a
 • Data cyswllt yn cynnwys cyfeiriad e-bost a rhifau
 • Data marchnata a chyfathrebu sy’n cynnwys eich dewisiadau o ran derbyn gwybodaeth farchnata gennym ni a’n trydydd partron a’ch dewisiadau

 

Rydym yn casglu, yn defnyddio ac yn rhannu data cyfanredol hefyd fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw ddiben, gan gynnwys cynllunio trafnidiaeth a chyllidebu. Gall data cyfanredol ddeillio o’ch data personal ond ni chaiff ei ystyried yn ddata personal yn 61 y gyfraith gan nad yw’r data hwn yn datgelu eich hunaniaeth yn uniongyrchol nae yn anuniongyrchol. Fodd bynnag, os byddwn yn cyfuno neu’n cysylltu data cyfanredol a’ch data personal fel bod modd eich adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfanredol fel data personal a gaiff ei ddefnyddio’n unol a’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

 

Sut rydym yn casglu eich data personal?

Defnyddir dulliau gwahanol i gasglu data gennych chi ac amdanoch chi, gan gynnwys:

 • Cysylltiadau¬†Efallai¬†y¬†byddwch¬†yn¬†rhoi¬†eich¬†hunaniaeth a’ch¬†data cyswllt drwy lenwi ffurflenni ar-lein neu wrth gysylltu a ni drwy’r post, dros y ffon, drwy e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personal rydych chi’n ei ddarparu wrth wneud y canlynol:
 • cofrestru ar gyfer ac/neu archebu gwasanaethau DRT fflecsi neu newid eich cofrestriad ar-lein neu drwy’r Ap symudol;
 • gofyn i ddeunyddiau marchnata gael eu hanfon atoch;
 • ffonio i ofyn cwestiynau;
 • wrth roi adborth i

Sut rydym yn defnyddio eich data personal

Dimond pan fydd y gyfraith yn caniatau i ni wneud hynny y byddwn yn defnyddio eich data personal. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio eich data personal dan yr amgylchiadau canlynol:

 • Er mwyn cydymffurfio a rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol;
 • Lie mae angen i ni ddefnyddio eich gwybodaeth i gyflawni ein swyddogaethau cyhoeddus;
 • Os yw’n angenrheidiol fel arall i’n buddiant dilys (neu fuddiant trydydd parti) ac nad yw eich buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn cael blaenoriaeth dros y buddiannau hynny.

Yn gyffredinol, nid ydym yn dibynnu ar gydsynio fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personal, heblaw am anfon negeseuon marchnata uniongyrchol atoch chi trwy e-bost neu neges destun. Mae gennych hawl i dynnu caniatad marchnata yn 61 unrhyw bryd trwy gysylltu a ni.

 

Y dibenion y byddwn yn defnyddio eich data personal ar eu cyfer

lsod, ar ffurf tabl, rydym wedi yn disgrifio’r holl ffyrdd rydym yn bwriadu defnyddio eich data personal, a pha seiliau cyfreithiol rydym ni’n dibynnu arnynt i wneud hynny. Rydym wedi nodi ein buddiant dilys lie bo hynny’n briodol hefyd.

Sylwch y gallwn brosesu eich data personal ar gyfer mwy nag un sail gyfreithlon yn dibynnu ar y diben penodol yr ydym yn defnyddio eich data ar ei gyfer.

Cysylltwch a ni os ydych angen manylion am y sail gyfreithiol benodol rydym ni’n dibynnu arni i brosesu eich data personal lie nodir mwy nag un sail yn y tabl isod.

Defnyddir y termau canlynol yn y tabl isod:

 • Cydymffurfio a rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol: prosesu eich data personal lie mae’n angenrheidiol i ni gydymffurfio a rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol rydym yn atebol iddi.
 • Tasg gyhoeddus: lie mae angen i ni brosesu eich data personal er mwyn cyflawni tasgau er buddy cyhoedd.
 • Buddiant dilys: buddiant ein busnes wrth gynnal a rheoli ein busnes fel y gallwn roi’r gwasanaeth gorau a’r profiad gorau a mwyaf diogel i Rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried ac yn cydbwyso unrhyw effaith bosib arnoch (cadarnhaol a negyddol) a’ch hawliau cyn i ni brosesu eich data personal ar gyfer ein buddiant dilys. Nid ydym yn defnyddio eich data personal ar gyfer gweithgareddau lie mae’r effaith arnoch chi yn cael blaenoriaeth dros ein buddiant (oni bai ein bod wedi cael caniatad gennych neu mae’n ofynnol neu’n cael ei ganiatau gan y gyfraith fel arall).

 

Pwrpas/gweithgaredd Mathau o ddata Sail gyfreithlon
Prosesu eich cofrestriad ar gyfer gwasanaethau ORT fflecsi
 1. Hunaniaeth
 2. Cyswllt
 3. Marchnata a chyfathrebu
 1. Angenrheidiol i gyflawni ein tasg gyhoeddus (er mwyn gweinyddu’r gwasanaeth ORT fflecsi ar ran cwmn’iau bysiau)
 2. Angenrheidiol ar gyfer ein buddiant dilys (er mwyn cadw mewn cysylltiad a’n cwsmeriaid a darparu diweddariadau)
Prosesu eich archebion ar gyfer gwasanaethau ORT fflecsi
 1. Hunaniaeth
 2. Cyswllt
 1. Angenrheidiol i gyflawni ein tasg gyhoeddus (er mwyn rheoli ac amserlennu gwasanaeth ORT fflecsi ar ran awdurdodau (trafnidiaeth) lleol)
Anton diweddariadau e-bost/testun neu fanylion diweddaraf am wasanaethau ORT fflecsi
 1. Hunaniaeth
 2. Cyswllt
 3. Marchnata a chyfathrebu
 1. Angenrheidiol i gyflawni ein tasg gyhoeddus i reoli ac amserlennu gwasanaeth ORT fflecsi ar ran cwmn’iau bysiau
 2. Angenrheidiol ar gyfer ein buddiant dilys (er mwyn cadw mewn cysylltiad a’n cwsmeriaid a darparu diweddariadau)
Cysylltu a chi am eich cofrestriad a’ch archebion ORT fflecsi er mwyn datrys ymholiadau
 1. Hunaniaeth
 2. Cyswllt
 1. Angenrheidiol i gyflawni ein tasg gyhoeddus (er mwyn gweinyddu’r gwasanaethau ORT fflecsi ar ran awdurdodau (trafnidiaeth) lleol)
 2. Angenrheidiol ar gyfer ein buddiant dilys (darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a chysylltu a chwsmeriaid sy’n gwneud ymholiadau)
Gweinyddu’r gwasanaeth ORT fflecsi, gan gynnwys dadansoddi defnydd ac addasiadau posibl i’r cynllun, a mentrau gwrth-dwyll
 1. Hunaniaeth
 2. Cyswllt
 1. Angenrheidiol i gyflawni ein tasg gyhoeddus (gweinyddu’r cynllun cerdyn teithio rhatach ar ran awdurdodau trafnidiaeth)
 2. Angenrheidiol i gydymffurfio a’n rhwymedigaethau cyfreithiol (atal twyll a chamddefnyddio’r cynllun)
Gwneud awgrymiadau ac argymhellion i chi am wasanaethau neu straeon newyddion a all fad o ddiddordeb i chi, ar gyfer gwasanaethau ORT fflecsi, gwasanaethau bws a gwasanaethau ehangach Trafnidiaeth Cymru fel trenau
 1. Hunaniaeth
 2. Cyswllt
 3. Technegol
 4. Oewisiadau proffil a marchnata
 1. Angenrheidiol ar gyfer ein buddiant dilys (datblygu ein gwasanaethau)

 

Marchnata trydydd parti

Byddwn yn cael eich caniatad penodol ar gyfer optio i mewn cyn i ni rannu’ch data personal gydag unrhyw gwmni y tu allan i Trafnidiaeth Cymru at ddibenion marchnata.

Optio allan

Gallwch ofyn i ni neu drydydd parti roi’r gorau i anfon negeseuon marchnata neu ddiweddariadau e-bost atoch unrhyw bryd, trwy ddilyn y dolenni optio allan ar unrhyw neges farchnata a anfonir atoch drwy wefan fflecsi neu drwy gysylltu a ni ar unrhyw adeg trwy e-bostio: helo@fflecsi.wales

Datgelu’ch data personal

Efallai y bydd angen i ni rannu eich data personal a’r parfion a nodir isod at y dibenion a nodir yn y tabl uchod:

 • Darparwyr gwasanaeth sy’n gweithredu fel ein proseswyr sy’n darparu gwasanaethau fe gwasanaeth cwsmeriaid, TG, trefnu ac amserlennu a gweinyddu systemau.
 • Awdurdodau trafnidiaeth lleol (cynghorau lleol fel arfer) sy’n ddarparwyr statudol gwasanaethau bysiau yng Nghymru
 • Cynghorwyr proffesiynol gan gynnwys cyfreithwyr, bancwyr, archwilwyr ac yswirwyr wedi’u lleoli yn y DU ac sy’n darparu gwasanaethau ymgynghori, bancio, cyfreithiol, yswiriant a chyfrifyddu i
 • Cyllid a Thollau EM, rheoleiddwyr ac awdurdodau eraill wedi’u lleoli yn y Deyrnas Unedig ac sydd angen adroddiadau am weithgareddau prosesu mewn amgylchiadau penodol.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personal a’i drin yn unol a’r gyfraith. Nid ydym yn caniatau i’n darparwyr gwasanaethau trydydd parti ddefnyddio eich data personal at eu dibenion eu hunain, a dim ond caniatau iddyn nhw brosesu eich data personal at ddibenion penodol ac yn unol a’n cyfarwyddiadau.

Ni fyddwn yn caniatau i broseswyr data trydydd parti ddefnyddio is-broseswyr neu gontractwyr heb ganiatad ysgrifenedig Trafnidiaeth Cymru a dim ond pan fydd Trafnidiaeth Cymru fel perchennog y data wedi gwirio bod cytundeb ysgrifenedig ar gael.

Trosglwyddiadau rhyngwladol

Mae rhai o’n darparwyr gwasanaethau trydydd parti allanol wedi’u lleoli y tu allan i’r Arda! Economaidd Ewropeaidd (AEE) telly bydd prosesu eich data personal ganddyn nhw’n golygu trosglwyddo data y tu allan i’r AEE.

Pryd bynnag y byddwn yn trosglwyddo eich data personal y tu allan i’r AEE,

rydym yn sicrhau i rhoddir lefel gyfatebol o warchodaeth i’ch data trwy sicrhau bod o leiaf un o’r mesurau diogelu canlynol yn cael ei weithredu:

 • Dimond i wledydd y cred y Comisiwn Ewropeaidd eu bod yn darparu lefel ddigonol o ddiogelwch ar gyfer data personal y byddwn yn trosglwyddo eich data. Am ragor o fanylion, gweler European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.

Pan fyddwn yn defnyddio darparwyr sydd wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau, efallai y byddwn yn trosglwyddo data iddynt os ydyn nhw’n rhan o darian preifatrwydd yr UE-UDA sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddarparu amddiffyniad tebyg i ddata personal a rennir rhwng Ewrop a’r Unol Daleithiau. Am ragor o fanylion, gweler European Commission: EU-US Privacy Shield.

Diogelwch data

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personal rhag cael ei golli’n ddamweiniol, ei ddefnyddio neu ei gyrchu mewn modd heb ei awdurdodi, ei newid neu ei ddatgelu. Hefyd, rydym yn cyfyngu ar fynediad at eich data personal i’r gweithwyr, yr asiantau, y contractwyr a’r trydydd partron eraill hynny sydd angen gwybod at ddibenion busnes. Dimond gyda’n cyfarwyddyd ni y byddant yn prosesu eich data personal, ac maen nhw’n destun dyletswydd cyfrinachedd.

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ymdrin ag unrhyw achos posibl o dorri data personal, a byddwn yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol am unrhyw achos o dorri amodau lie mae’n gyfreithiol ofynnol i ni wneud hynny.

 

Cadwdata

Am ba hyd fyddwch chi’n defnyddio fy nata personal?

Byddwn ond yn cadw eich data personal gyhyd ag y bo’r angen i gyflawni’r dibenion y gwnaethom ei gasglu ar eu cyfer, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd.

Er mwyn pennu’r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personal, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personal, y risg bosibl o niwed yn sgil defnydd anawdurdodedig neu ddatgelu eich data personal, dibenion prosesu eich data personal ac a allwn ni gyflawni’r dibenion hynny drwy ddulliau eraill, a’r gofynion cyfreithiol perthnasol.

Mewn rhai amgylchiadau, gallwch ofyn i ni ddileu eich data: gweler Gofyn am ddileu isod am wybodaeth bellach.

Dan rai amgylchiadau, gallwn drefnu bod eich data personal yn ddienw/anhysbys (tel nad oes modd ei gysylltu a chi  mwyach) at ddibenion

ymchwil neu ystadegol. Os telly, efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb roi rhybudd pellach i chi.

 

Eich hawliau cyfreithiol

0 dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn perthynas a’ch data personal.

Mae gennych hawl i’r canlynol:

 • Gofyn am fynediad i’ch data personal (a elwir yn “gais am fynediad gan destun data” fel arfer). Mae hyn yn eich galluogi i gael copi o’r data personal sydd gennym amdanoch a sicrhau ein bod yn ei brosesu’n
 • Gofyn am gywiro data personal sydd gennym amdanoch. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn inni gywiro unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir a gadwn amdanoch, er efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y data newydd a rowch i
 • Gofyn am ddileu eich data personal. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn inni ddileu neu gael gwared ar ddata personal lie nad oes rheswm da i ni barhau i’w brosesu. Hefyd, mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu neu gael gwared ar eich data personal ar 61 i chi arfer eich hawl yn llwyddiannus i wrthwynebu prosesu (gweler isod), lie y gallwn fad wedi prosesu eich gwybodaeth yn anghyfreithlon neu lie mae gofyn i ni ddileu eich data personal er mwyn cydymffurfio a’r gyfraith. Sylwch, fadd bynnag, na fyddwn yn gallu cydymffurfio a’ch cais i ddileu data bob amser am resymau cyfreithiol penodol – byddwn yn eich hysbysu am hyn adeg eich cais, os yw’n berthnasol.
 • Gwrthwynebu prosesu eich data personal os ydym yn dibynnu ar fuddiant dilys (neu fuddiant trydydd parti) a bod rhywbeth am eich sefyllfa benodol chisy’n gwneud i chi fad eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon, gan eich bod yn credu y byddai’n effeithio ar eich hawliau a’ch rhyddid Mae gennych hawl hefyd i wrthwynebu os ydym ni’n prosesu eich data personal at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn dangos bod gennym sail gyfreithiol gymhellol i brosesu eich gwybodaeth sy’n cael blaenoriaeth dros eich hawliau a’ch rhyddid chi.
 • Gofyn am gyfyngu ar brosesu eich data Mae hyn yn eich galluogi i ofyn inni atal prosesu eich data personal yn y sefyllfaoedd canlynol: (a) os ydych am inni bennu cywirdeb y data; (b) os yw ein defnydd o’r data’n anghyfreithlon ond nad ydych am i ni ei ddileu; (c) lie rydych chi am inni gadw’r data, hyd yn oed os nad ydym ei angen mwyach, oherwydd eich bod angen y data hwnnw i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu (d) eich bod wedi gwrthwynebu ein defnydd o’ch data ond bod angen i ni gadarnhau a oes gennym seiliau cyfreithlon i’w defnyddio.
 • Gofyn am drosglwyddo eich data personal i chi neu i drydydd Byddwn yn darparu’ch data personal i chi, neu drydydd parti o’ch dewis, mewn ffarmat strwythuredig a ddefnyddir yn gyffredin ac sy’n ddarllenadwy gan beiriant. Dim ond i wybodaeth awtomataidd a ddarparwyd gennych chi mae’r hawl hon yn

berthnasol, y cawsom ganiatad gennych i’w defnyddio yn y lie cyntaf neu lie gwnaethom ddefnyddio’r wybodaeth honno i gyflawni contract gyda chi.

 • Tynnu caniatad yn 61 ar unrhyw adeg pan fyddwn yn dibynnu ar ganiatad i brosesu eich data personal. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw waith prosesu a wneir cyn i chi dynnu eich caniatad yn

Os ydych am arfer unrhyw rai o’r hawliau a nodir uchod, cysylltwch a ni.

 

Dim ffi tel arfer

Ni fydd angen i chi dalu ffi i gael gafael ar eich data personal (neu arfer unrhyw un o’r hawliau erailD. Fodd bynnag, mae’n bosib y byddwn yn codi ffi resymol os yw eich cais yn amlwg yn ddi-sail, yn ailadroddus neu’n ormodol. Fel arall, efallai y byddwn yn gwrthod cydymffurfio a’ch cais dan yr amgylchiadau hyn.

 

Beth allem ofyn amdano gennych

Efallai y byddwn angen gwybodaeth benodol gennych chi i’n helpu i gadarnhau pwy ydych chi a sicrhau eich hawl i weld eich data personal (neu arfer unrhyw rai o’ch hawliau erailD. Mesur diogelwch yw hwn i sicrhau na ddatgelir data personal i unrhyw unigolyn nad oes ganddo hawl i’w gael. Efallai y byddwn yn cysylltu a chi hefyd i ofyn am ragor o wybodaeth ynglyn a’ch cais i gyflymu ein hymateb.

 

Terfyn amser i ymateb

Byddwn yn ceisio ymateb i bob cais dilys o fewn mis. Weithiau, gall gymryd mwy na mis os yw eich cais yn arbennig o gymhleth neu os ydych wedi gwneud niter o geisiadau. Yn yr achos hwn, byddwn yn rhoi gwybod hynny i chi a rhoi diweddariadau i chi.

 

Datganiad Preifatrwydd fflecsi (pdf 923kb)