Skip to main content

Sut mae’n gweithio

Gall bysiau fflecsi eich casglu a’ch gollwng yn ardal y gwasanaeth, ac nid wrth y safle bysiau’n unig. Bydd bws yn eich casglu ar gais, gan newid ei lwybr er mwyn i bob teithiwr gyrraedd lle maen nhw  angen ei gyrraedd. Mae’n cymryd lle nifer o wasanaethau bws amserlen yn eich ardal ac wedi’i gynllunio i helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.

Mae’ch diogelwch yn hollbwysig, ac felly rydym wedi creu’r  fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel. Mae gwybod faint o deithwyr y byddwn yn eu casglu yn golygu y gallwn anfon cerbyd o’r maint cywir a chadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Archebwch nawr

Download on the App Store Get it on Google Play

Neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o’ch bws.

3

Teithio

Ewch i’ch man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau’ch taith.

Fflecsi i gymryd lle rhai gwasanaethau

Gan weithio gyda Newport Transport, mae rhai gwasanaethau rheolaidd wedi cymryd lle rhai eraill.

Mae dau barth gwasanaeth: fflecsi 1, yn gweithredu yn ardal Tŷ-DU a fflecsi 26 yn gweithredu yn ardal St Julian.

Gallwch deithio unrhyw le o fewn pob un o’r parthau ond nid ydych yn gallu teithio rhwng y ddau barth.

Mae’r ddau barth yn cwmpasu canol y ddinas a’r orsaf fysus.

fflecsi 26

  • Yn cymryd lle gwasanethau 26A / 26C
  • Yn cysylltu Old Barn Estate, St Julian’s, Barnardtown a Beechwood â Chanol y Ddinas
  • Gweler y map am fanylder pellach

fflecsi 1

fflecsi 1

  • Yn cymryd lle gwasanethau 1 / 1B / 11A / 11C
  • Yn cysylltu Rogerstone., Brynglas, Pye Corner, High Cross and Ridgeway â Chanol y Ddinas
  • Gweler y map am fanylder pellach

Cwestiynau?

Mae fflecsi ar gael bob dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 07.30 – 18.30. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau fflecsi ar ddydd Sul na Gwyliau’r Banc

Mae dau barth gwasanaeth: fflecsi 1, yn gweithredu yn ardal Tŷ-DU a fflecsi 26 yn gweithredu yn ardal St Julian.

Gallwch deithio unrhyw le o fewn pob un o’r parthau ond nid ydych yn gallu teithio rhwng y ddau barth.

Mae’r ddau barth yn cwmpasu canol y ddinas a’r orsaf fysus.

Mae fflecsi wedi’i greu i fod yn wasanaeth fforddiadwy. I gael gwybodaeth am brisiau, edrychwch ar dudalen lleoliad yr ardal lle byddwch yn teithioGallwch ddefnyddio eich tocyn tymor neu docyn sydd wedi’i brynu ymlaen llaw o hyd.

Mae gweithwyr y GIG, y Gwasanaethau Ambiwlans, Tân a Heddlu yn cael teithio am ddim yn ystod y pandemig. Dangoswch eich bathodyn adnabod staff i’r gyrrwr.

Mae gostyngiadau MyTravelpass yn gymwys.

Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn teithio rhatach 60 oed a hŷn ac anabl.

Mae fflecsi yn ymateb i’r galw ar y pryd, er mwyn i chi allu archebu cyn teithio. Bydd dewis o wasanaethau ar gael.

Gallwch. Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ffôn clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw’ch lle hefyd ar 0300 234 0300.

Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar ôl i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os nad oes gennych chi ffôn clyfar neu lechen gallwch ein ffonio i archebu ar 0300 234 0300.

Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy’n agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi’n defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

Os ydych chi’n ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae’ch pwynt casglu.

Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu’r teithiwr nesaf.

Peilot yw hwn sy’n cael ei gynnal gan weithredwyr lleol, cynghorau a Trafnidiaeth Cymru i weld pa mor dda mae teithio ymatebol yn gwasanaethu ein cymunedau.

Os yw’r peilot yn llwyddiannus, mae’n bosib y byddwn yn cyflwyno fflecsi i fwy o ardaloedd mewn partneriaeth â gweithredwyr lleol.

Byddwn yn datblygu ffyrdd newydd o archebu yn y misoedd nesaf, gan gynnwys eich galluogi i archebu ymlaen llaw ar fysiau a fydd yn cysylltu â gwasanaethau rheilffyrdd.

Trwy archebu’r gwasanaeth rydych chi am ei ddefnyddio, gallwn roi sicrwydd i chi y bydd ein bysiau ond yn casglu’r nifer y gellir eu cludo’n ddiogel tra’n cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae ein bysiau yn cael eu glanhau’n drylwyr bob nos ac rydym yn glanhau’r mannau sy’n cael eu cyffwrdd gan gwsmeriaid fel polion dwylo a chanllawiau gafael.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

 

 

Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy’n gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.