Skip to main content

Sut mae’n gweithio

Mae bysiau fflecsi yn eich codi a’ch gollwng ledled ardal y gwasanaeth ac nid dim ond mewn safleoedd bws. Gall y bws eich codi ar eich cais, gan newid ei lwybr fel y gall pob teithiwr gyrraedd lle mae angen iddynt fynd. Nod fflecsi yw helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.
Archebwch ymlaen llaw drwy ddefnyddio’r ap neu drwy ffonio 0300 234 0300. Mae amrywiol wasanaethau ar gael. Mae’r gwasanaethau wedi’u cynllunio fel bod gan bawb yng Ngogledd Sir Benfro ddewisiadau teithio bob wythnos. Mae hon yn ardal eang iawn, felly mae gwasanaethau’n amrywio o ddydd i ddydd – gall fflecsi wasanaethu un pentref un diwrnod ac un arall y diwrnod nesaf.

Archebwch nawr

[BETA] Book Online
1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o’ch bws.

3

Teithio

Ewch i’ch man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau’ch taith.

Pembrokeshire

Gan weithio gyda Thrafnidiaeth Wirfoddol Sir Benfro, mae Fflecsi yn cynnig gwasanaethau bysiau ledled Gogledd Orllewin Sir Benfro.

Mae gwasanaethau yn cynnig gwahanol deithiau bod dydd i sicrhau bod pawb yn yr ardal yn gallu defnyddio’r gwasanaeth. Mae’n rhaid archebu teithiau ymlaen llaw.

Gallwch deithio i unrhyw le yn yr ardal. Mae tocynnau dwyffordd oedolion Fflecsi yn dechrau o £4 neu £6 am deithiau hirach. Gall tocyn dwyfford plentyn fod cyn lleied â £1.50. Cofiwch fod deiliaid cardiau teithio rhatach Cymru yn cael teithio am ddim a bod MyTravelPass person ifanc yn cael ei dderbyn hefyd.

Cwestiynau?

fflecsi yn ymateb i’r galw cyfredol, mae’n gweithio orau pan fyddwch yn archebu mewn amser real drwy’r app.

Gallwch hefyd archebu eich gwasanaeth drwy ffonio 0300 234 0300

Gallwch. Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ffôn clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw’ch lle hefyd ar 0300 234 0300.

Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar ôl i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os nad oes gennych chi ffôn clyfar neu lechen gallwch ein ffonio i archebu ar 0300 234 0300.

Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy’n agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi’n defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

Os ydych chi’n ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae’ch pwynt casglu.

Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu’r teithiwr nesaf.

Rydyn ni wedi creu safleoedd bws newydd yn arbennig ar gyfer Fflecsi, felly bydd gan y rhan fwyaf o bobl safle Fflecsi yn agos atyn nhw. Os oes gennych chi anawsterau symudedd, sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi gyrraedd y safle bws, efallai y byddwn ni’n gallu eich casglu wrth eich cartref. Dylech nodi y bydd angen amser ychwanegol i roi’r trefniadau hyn ar waith cyn i chi archebu eich taith gyntaf. Ffoniwch ni ar 0300 234 0300 i gael rhagor o wybodaeth.

Ydych, mae’r gwasanaeth fflecsi yn defnyddio bws mini sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, gyda lle i un gadair olwyn neu sgwter symudedd Dosbarth 2. Cyn i chi deithio am y tro cyntaf, bydd angen i ni asesu eich cadair olwyn neu’ch sgwter symudedd i sicrhau bod y gyrwyr yn gallu rhoi’r trefniadau cywir ar waith er mwyn i chi allu defnyddio’r gwasanaeth yn ddiogel. Ffoniwch ni ar 0300 234 0300 i gael rhagor o wybodaeth. Dylech nodi y bydd angen amser ychwanegol i roi’r trefniadau hyn ar waith cyn i chi archebu eich taith gyntaf.

Peilot yw hwn sy’n cael ei gynnal gan weithredwyr lleol, cynghorau a Trafnidiaeth Cymru i weld pa mor dda mae teithio ymatebol yn gwasanaethu ein cymunedau.

Os yw’r peilot yn llwyddiannus, mae’n bosib y byddwn yn cyflwyno fflecsi i fwy o ardaloedd mewn partneriaeth â gweithredwyr lleol.

Byddwn yn datblygu ffyrdd newydd o archebu yn y misoedd nesaf, gan gynnwys eich galluogi i archebu ymlaen llaw ar fysiau a fydd yn cysylltu â gwasanaethau rheilffyrdd.

Trwy archebu’r gwasanaeth rydych chi am ei ddefnyddio, gallwn roi sicrwydd i chi y bydd ein bysiau ond yn casglu’r nifer y gellir eu cludo’n ddiogel tra’n cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae ein bysiau yn cael eu glanhau’n drylwyr bob nos ac rydym yn glanhau’r mannau sy’n cael eu cyffwrdd gan gwsmeriaid fel polion dwylo a chanllawiau gafael.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy’n gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.