Skip to main content

Sut mae鈥檔 gweithio

Gall bysiau fflecsi eich casglu a鈥檆h gollwng yn ardal y gwasanaeth, ac nid wrth y safle bysiau鈥檔 unig. Bydd bws yn eich casglu ar gais, gan newid ei lwybr er mwyn i bob teithiwr gyrraedd lle maen nhw聽 angen ei gyrraedd. Mae鈥檔 cymryd lle nifer o wasanaethau bws amserlen yn eich ardal ac wedi鈥檌 gynllunio i helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.

Mae鈥檆h diogelwch yn hollbwysig, ac felly rydym wedi creu鈥檙聽 fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel. Mae gwybod faint o deithwyr y byddwn yn eu casglu yn golygu y gallwn anfon cerbyd o鈥檙 maint cywir a chadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol

Archebwch nawr

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o鈥檆h bws.

3

Teithio

Ewch i鈥檆h man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau鈥檆h taith.

Rhondda 152

Gan weithio gyda Stagecoach, mae fflecsi yn disodli’r gwasanaeth 152.

fflecsi yn cwmpasu Hendreforgan, Tonyrefail a chymunedau i Donypandy

Gallwch deithio unrhyw le o fewn y parth. Rydyn ni wedi cynllunio fflecsi i’ch cadw’n ddiogel pan fyddwch chi’n gwneud eich teithiau hanfodol.

Am fap manylach, cliciwch yma

Cwestiynau?

Mae fflecsi ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 0730 i 1200 a 1230 i 1730. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau fflecsi ar ddydd Sul neu 诺yl banc

fflecsi yn cwmpasu Hendreforgan, Tonyrefail a cymunedau i Tonypandy

Mae fflecsi wedi’i gynllunio i fod yn wasanaeth fforddiadwy, felly ar hyn o bryd mae prisiau bysiau arferol yn dal i fod yn berthnasol. I gael gwybodaeth am brisiau tocynnau, edrychwch ar wefan Stagecoach. Gallwch barhau i ddefnyddio eich tymor neu docyn a brynwyd ymlaen llaw.

Mae person茅l y GIG, ambiwlans, y gwasanaeth t芒n a’r heddlu yn teithio am ddim yn ystod y pandemig. Dangoswch eich bathodyn adnabod staff yn syml i’r gyrrwr.

Mae gostyngiadau Travelpass yn berthnasol.

Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn 60 a throsodd a cherdyn teithio rhatach i’r anabl.

fflecsi yn ymateb i’r galw cyfredol, mae’n gweithio orau pan fyddwch yn archebu mewn amser real drwy’r app.

Gallwch hefyd archebu eich gwasanaeth drwy ffonio 0300 234 0300

Gallwch. Gallwch ddefnyddio鈥檆h cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ff么n clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw鈥檆h lle hefyd ar 0300 234 0300.

Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar 么l i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi鈥檙 wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os nad oes gennych chi ff么n clyfar neu lechen gallwch ein ffonio i archebu ar 0300 234 0300.

Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy鈥檔 agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi鈥檔 defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

Os ydych chi鈥檔 ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae鈥檆h pwynt casglu.

Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu鈥檙 teithiwr nesaf.

Peilot yw hwn sy鈥檔 cael ei gynnal gan weithredwyr lleol, cynghorau a Trafnidiaeth Cymru i weld pa mor dda mae teithio ymatebol yn gwasanaethu ein cymunedau.

Os yw鈥檙 peilot yn llwyddiannus, mae鈥檔 bosib y byddwn yn cyflwyno fflecsi i fwy o ardaloedd mewn partneriaeth 芒 gweithredwyr lleol.

Byddwn yn datblygu ffyrdd newydd o archebu yn y misoedd nesaf, gan gynnwys eich galluogi i archebu ymlaen llaw ar fysiau a fydd yn cysylltu 芒 gwasanaethau rheilffyrdd.

Trwy archebu鈥檙 gwasanaeth rydych chi am ei ddefnyddio, gallwn roi sicrwydd i chi y bydd ein bysiau ond yn casglu鈥檙 nifer y gellir eu cludo鈥檔 ddiogel tra鈥檔 cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae ein bysiau yn cael eu glanhau鈥檔 drylwyr bob nos ac rydym yn glanhau鈥檙 mannau sy鈥檔 cael eu cyffwrdd gan gwsmeriaid fel polion dwylo a chanllawiau gafael.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

 

 

Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy鈥檔 gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.