Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Monday 09:30 - 14:30
Tuesday 09:30 - 14:30
Wednesday 09:30 - 14:30
Thursday 09:30 - 14:30
Friday 09:30 - 14:30

Cwestiynau?

Mae tocynnau 1bws bellach ar gael drwy fflecsi a gellir hefyd eu prynu gan eich gyrrwr bws. Bydd y tocyn yn ddilys ar gyfer teithio ar bob bws arall rydych chi’n ei ddefnyddio y diwrnod hwnnw ar draws Gogledd Cymru – yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Wrecsam —ac ar ar fysiau o Ogledd Cymru i Gaer, yr Eglwys Wen a Machynlleth

Bydd tocyn oedolyn yn costio £5.70, bydd plentyn (neu berson ifanc â Thocyn Teithio) yn talu £3.70 a bydd deiliaid tocynnau bws rhatach Lloegr a’r Alban hefyd yn talu £3.70. Mae Tocyn Teulu ar gael am £12.00. Mae deiliad cerdyn teithio rhatach Cymru yn medru teithio am ddim.

Os ydych chi’n bwriadu cysylltu â gwasanaeth fflecsi (lle nad yw yn eich taith gyntaf yn defnyddio’r tocyn) rhaid i chi barhau i archebu’ch taith ymlaen llaw trwy’r ap fflecsi neu trwy gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 234 0300

Mae ein gwasanaeth fflecsi yn rhedeg rhwng 0930 i 1430 Llun – Gwener.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau fflecsi ar ddydd Sul neu ŵyl banc

fflecsi yn cwmpasu canol tref Prestatyn a chymunedau rhwng
Ffrith i Fryn newydd

£1.50 am bob taith.

fflecsi yn ymateb i’r galw cyfredol, mae’n gweithio orau pan fyddwch yn archebu mewn amser real drwy’r app.

Gallwch hefyd archebu eich gwasanaeth drwy ffonio 0300 234 0300

Gallwch. Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ffôn clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw’ch lle hefyd ar 0300 234 0300.

Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar ôl i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os nad oes gennych chi ffôn clyfar neu lechen gallwch ein ffonio i archebu ar 0300 234 0300.

Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy’n agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi’n defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

Os ydych chi’n ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae’ch pwynt casglu.

Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu’r teithiwr nesaf.

Peilot yw hwn sy’n cael ei gynnal gan weithredwyr lleol, cynghorau a Trafnidiaeth Cymru i weld pa mor dda mae teithio ymatebol yn gwasanaethu ein cymunedau.

Os yw’r peilot yn llwyddiannus, mae’n bosib y byddwn yn cyflwyno fflecsi i fwy o ardaloedd mewn partneriaeth â gweithredwyr lleol.

Byddwn yn datblygu ffyrdd newydd o archebu yn y misoedd nesaf, gan gynnwys eich galluogi i archebu ymlaen llaw ar fysiau a fydd yn cysylltu â gwasanaethau rheilffyrdd.

Trwy archebu’r gwasanaeth rydych chi am ei ddefnyddio, gallwn roi sicrwydd i chi y bydd ein bysiau ond yn casglu’r nifer y gellir eu cludo’n ddiogel tra’n cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae ein bysiau yn cael eu glanhau’n drylwyr bob nos ac rydym yn glanhau’r mannau sy’n cael eu cyffwrdd gan gwsmeriaid fel polion dwylo a chanllawiau gafael.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

 

 

Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy’n gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.