Skip to main content

Oriau gwasanaeth

Monday 09:15 - 18:00
Tuesday 09:15 - 18:00
Wednesday 09:15 - 18:00
Thursday 09:15 - 18:00
Friday 09:15 - 18:00
Saturday 09:15 - 13:00

Treffynnon

Mae fflecsi yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac mae ar gael i bawb ei ddefnyddio, yn union fel bws confensiynol. Mae’r gwasanaeth yn cynnig ffordd fwy wedi’i theilwra o fynd o gwmpas trwy eich codi a’ch gollwng yn yr ardal ddiffiniedig ac nid dim ond ar hyd llwybr bws sefydlog.

Defnyddiwch y bws fflecsi ar eich cais, bydd yn eich codi’n agos at ble byddwch chi ac yn newid ei lwybr fel y gall yr holl deithwyr eraill sydd wedi’u bwcio gyrraedd y man lle mae angen iddynt fynd.

Mae fflecsi wedi’i gynllunio i ddarparu mwy o symudedd mewn ardaloedd gwledig a helpu pobl i wneud y siwrneiau lleol hynny mewn amgylchedd diogel, mwy cyfleus, wedi’i reoli.

Cwestiynau?

Mae tocynnau 1bws bellach ar gael drwy fflecsi a gellir hefyd eu prynu gan eich gyrrwr bws. Bydd y tocyn yn ddilys ar gyfer teithio ar bob bws arall rydych chi’n ei ddefnyddio y diwrnod hwnnw ar draws Gogledd Cymru – yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Wrecsam —ac ar ar fysiau o Ogledd Cymru i Gaer, yr Eglwys Wen a Machynlleth

Bydd tocyn oedolyn yn costio £5.70, bydd plentyn (neu berson ifanc â Thocyn Teithio) yn talu £3.70 a bydd deiliaid tocynnau bws rhatach Lloegr a’r Alban hefyd yn talu £3.70. Mae Tocyn Teulu ar gael am £12.00. Mae deiliad cerdyn teithio rhatach Cymru yn medru teithio am ddim.

Os ydych chi’n bwriadu cysylltu â gwasanaeth fflecsi (lle nad yw yn eich taith gyntaf yn defnyddio’r tocyn) rhaid i chi barhau i archebu’ch taith ymlaen llaw trwy’r ap fflecsi neu trwy gysylltu â’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid ar 0300 234 0300

Mae fflecsi ar gael i chi rhwng 0915a 1800 o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng0915 a 1300 ar ddydd Sadwrn

O fewn y parth, bydd fflecsi’n eich codi a’chgollwng ble bynnag hoffech chi, ac yn dodâ chi’n ôl eto. Oherwydd nad yw’r bwsyn dilyn llwybr nac amserlen sefydlog,bydd y llwybr yn dibynnu ar bwy arallsydd wedi archebu ar yr un prydac yn mynd i lefydd cyfagos

Fel unrhyw fws, gallwch brynu tocyn sengl i oedolyngan eich gyrrwr am gyn lleied â £2.50 a £1.50 iblant. Mae’r rheini sydd â chardiau teithio rhatachyn cael teithio am ddim ac mae Fy Ngherdyn Teithiopobl ifanc hefyd yn ddilys

Oes, mae’n rhaid i bob teithiwr, gan gynnwys plant a babanod, drefnu tocyn fel teithiwr ychwanegol.