Skip to main content

Sut mae'n gweithio

Mae fflecsi yn ffordd newydd o deithio o amgylch gogledd orllewin Dyffryn Conwy.

Mae angen i chi archebu i ddefnyddio鈥檙 gwasanaeth, ac mae hynny鈥檔 hawdd. Defnyddiwch ein ap, archebwch ar-lein neu gallwch ein ffonio ar 0300 234 0300 ac fe wnawn eich helpu i gynllunio eich taith.

Mae鈥檙 bws fflecsi ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 7am i 7pm, gan gynnig teithiau i leoliadau gwahanol fel Llanrwst, Betws y Coed, Corwen, Penmachno a Llangernyw ar ddiwrnodau gwahanol o鈥檙 wythnos. I gael rhestr lawn o鈥檙 dewisiadau teithio sydd ar gael o鈥檆h ardal chi, edrychwch ar yr ap ac ar ein gwefan, neu聽 yddwn yn fwy na bodlon dweud wrthych chi dros y ffon.

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o鈥檆h bws.

3

Teithio

Ewch i鈥檆h man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau鈥檆h taith.

Dyffryn Conwy

Mae angen i chi archebu i ddefnyddio鈥檙 gwasanaeth, ac mae hynny鈥檔 hawdd. Defnyddiwch ein ap, archebwch ar-lein neu gallwch ein ffonio ar 0300 234 0300 ac fe wnawn eich helpu i gynllunio eich taith.

Mae tocynnau oedolion yn dechrau o 拢1 i hyd at uchafswm o 拢3 am deithiau hirach. Gall plant deithio am cyn lleied 芒 50c, hyd at 拢1.50 am deithiau hirach.

Cofiwch fod y rhai sydd 芒 cherdyn teithio rhatach yn teithio am ddim.

Cwestiynau?

fflecsi yn ymateb i’r galw cyfredol, mae’n gweithio orau pan fyddwch yn archebu mewn amser real drwy’r app.

Gallwch hefyd archebu eich gwasanaeth drwy ffonio 0300 234 0300

Gallwch. Gallwch ddefnyddio鈥檆h cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ff么n clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw鈥檆h lle hefyd ar 0300 234 0300.

Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar 么l i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi鈥檙 wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os nad oes gennych chi ff么n clyfar neu lechen gallwch ein ffonio i archebu ar 0300 234 0300.

Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy鈥檔 agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi鈥檔 defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

Os ydych chi鈥檔 ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae鈥檆h pwynt casglu.

Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu鈥檙 teithiwr nesaf.

Rydyn ni wedi creu safleoedd bws newydd yn arbennig ar gyfer Fflecsi, felly bydd gan y rhan fwyaf o bobl safle Fflecsi yn agos atyn nhw. Os oes gennych chi anawsterau symudedd, sy鈥檔 ei gwneud hi鈥檔 anodd i chi gyrraedd y safle bws, efallai y byddwn ni鈥檔 gallu eich casglu wrth eich cartref. Dylech nodi y bydd angen amser ychwanegol i roi鈥檙 trefniadau hyn ar waith cyn i chi archebu eich taith gyntaf.聽Ffoniwch ni ar 0300 234 0300 i gael rhagor o wybodaeth.

Ydych, mae鈥檙 gwasanaeth fflecsi yn defnyddio bws mini sy鈥檔 hygyrch i gadeiriau olwyn, gyda lle i un gadair olwyn neu sgwter symudedd Dosbarth 2. Cyn i chi deithio am y tro cyntaf, bydd angen i ni asesu eich cadair olwyn neu鈥檆h sgwter symudedd i sicrhau bod y gyrwyr yn gallu rhoi鈥檙 trefniadau cywir ar waith er mwyn i chi allu defnyddio鈥檙 gwasanaeth yn ddiogel. Ffoniwch ni ar 0300 234 0300 i gael rhagor o wybodaeth. Dylech nodi y bydd angen amser ychwanegol i roi鈥檙 trefniadau hyn ar waith cyn i chi archebu eich taith gyntaf.

Peilot yw hwn sy鈥檔 cael ei gynnal gan weithredwyr lleol, cynghorau a Trafnidiaeth Cymru i weld pa mor dda mae teithio ymatebol yn gwasanaethu ein cymunedau.

Os yw鈥檙 peilot yn llwyddiannus, mae鈥檔 bosib y byddwn yn cyflwyno fflecsi i fwy o ardaloedd mewn partneriaeth 芒 gweithredwyr lleol.

Byddwn yn datblygu ffyrdd newydd o archebu yn y misoedd nesaf, gan gynnwys eich galluogi i archebu ymlaen llaw ar fysiau a fydd yn cysylltu 芒 gwasanaethau rheilffyrdd.

Trwy archebu鈥檙 gwasanaeth rydych chi am ei ddefnyddio, gallwn roi sicrwydd i chi y bydd ein bysiau ond yn casglu鈥檙 nifer y gellir eu cludo鈥檔 ddiogel tra鈥檔 cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae ein bysiau yn cael eu glanhau鈥檔 drylwyr bob nos ac rydym yn glanhau鈥檙 mannau sy鈥檔 cael eu cyffwrdd gan gwsmeriaid fel polion dwylo a chanllawiau gafael.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae’n ddrwg gennym ond ni ellir rhoi unrhyw newid.

Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy鈥檔 gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.